Bilimsel Kuruluşlara Üyeliklerim
İstanbul Grup Analizi Enstitüsü (IstIGA) Kurucu Üyesi
The Group Analytic Society International (GASI) üyesi
The European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP) Üyesi
The International Association of Cognitive Psychotherapy (IACP) Üyesi
The European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT) Üyesi
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği (KDTD) Üyesi
Türk Psikiyatri Derneği Üyesi
Türk Tabipleri Birliği Üyesi

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde Eğitimini Verdiğim Dersler 

Psikanalitik Grup Terapileri (Grup Analizi)
Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Süpervizyonu
Psikodinamik Psikoterapi Eğitimi ve Süpervizyonu
Psikoterapötik Görüşme Teknikleri Kursu
Psikodinamik Öykü Alma Kursu
Psikanalitik Kuramcılar ve Kuramları, Farklılıklar ve Benzerlikler Üzerine Entegre Bakış Açısı
Psikoterapötik Çerçeve, Aktarım, Karşı Aktarım ve Rezonans Kavramları
Çağdaş Psikoterapi Akımları
Grup Psikoterapileri
Davranışçı Kuramcılar ve Kuramları, Farklılıklar ve Benzerlikler Üzerine Entegre Bakış Açısı
1, 2 ve 3’üncü Dalga Bilişsel Davranışçı Terapiler
BDT Terapi Teknikleri (Alıştırma, İmajinasyon, Tepki Engelleme, Sistematik Relaksasyon, Mindfullness Teknikleri, Metakognitif Terapi Teknikleri Vs.)
Öğrenme Psikolojisi
Karakterolojik Sorunsala Yaklaşım ve Psikoterapötik Yaklaşımlar
Anksiyete Bozuklukları, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Terapiler
Depresif Bozuklukları, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Terapileri
Öfke Kontrolü Konusunda Psikoterapi Müdahaleleri
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Terapileri
Somatoform Bozukluk Yelpazesi, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Terapileri
Dürtü Kontrol Bozuklukları, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Psikoterapi Müdahaleleri
Kleptomani Psikoterapi Müdahaleleri
Parafili Olgularında Psikoterapi Müdahaleleri
Kriz Müdahaleleri ve Acil Psikiyatri
Psikoz ve Bipolar Bozukluklar, Psikopatoloji, Nörobiyoloji ve Psikoterapi Müdahaleleri
Adli Psikiyatri Etik Kuralları
Temaruz veya Simülasyon (Hekimi Yanıltıcı Davranış)
Adli İdari Bilirkişilik ve Non-Psikotik Bozukluklar
Psikopati ve Tehlikelilik Riski
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
Adli Psikiyatride Dosyaların İncelenmesi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
Türk Medeni Kanunu ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
Türk Ceza Kanunu ve Adli Psikiyatri Uygulamaları
Tutuklu ve Hükümlü Olguların Adli Psikiyatrik Uygulamalarda Değerlendirilmesi
Yüksek Güvenlikli Servisler ve Koruma Tedavi Süreci
Adli Psikiyatri Hasta Dosyasının Hazırlanması, Tedavi ve İzlem Kayıtları
Adli Psikiyatride Tanı ve Tedavide Farklı Değerlendirme Araçları

Ulusal ve Uluslararası Alanda Yayınlanmış Araştırma ve Bildirilerim 

Keyvan A, Ger MC, Ertürk SG, Türkcan A. (2014). Miller Belirti Adli Değerlendirme Ölçeği (M-FAST) Türkçe Forumu’nun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması. NöroPsikiyatri Arşivi, 52, 296-302, Atıf Sayısı: 3, Doi: 10.4274/npa.y7587

Keyvan A., Esenkaya Ö., Erkoç S., Fıstıkçı N. (2013). Traumatic Experiences and Dissociative Symptoms in Schizophrenic Inpatients. The 21st European Congress of Psychiatry.

Keyvan A, Topçuoğlu V, Gönentür AG, Kuşçu MK, Yazgan IÇ, Fıstıkçı N (2010). Psikiyatri Konsültasyonu İstenen Geriatrik Hastaların Özellikleri: Geriye Dönük Karşılaştırmalı Bir Çalışma. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 23, 109-114. Atıf Sayısı: 1. Doi: 10.5350/DAJPN2010230205.

Keyvan A., Fıstıkçı N., Topçuoğlu V. (2004). Travmatik Yas: 6 Olgunun Sunumu. VIII. Bahar Sempozyumu.

Keyvan A., Fıstıkçı N., Gımzal A., Göktepe E.O. (2003). Paranoid Şizofreni Hastalığı Olan Gebe Hastada Klozapin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Fıstıkçı N., Keyvan A., Gorgulu Y., Senyuva G., Erten E., Sungur M. (2015). Sociotropic personality traits positively correlate with severity of social anxiety. South African Journal of Psychiatry, 22(2), 54-56.

Cesur E., Fıstıkçı N., Dönmezler F.G., Çarpar E., Erten E., Keyvan A., Saatçioğlu İ.Ö. (2015). Yatarak Tedavi Görmüş Geriatrik Unipolar Depresyon ve Bipolar Bozukluk Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Yeni Symposium, Cilt: 53, Sayı: 4.

Ger M.C., Ljohiy N.D., Öncü F., Keyvan A., Özgen G., Türkcan A. (2016). Clinical Characteristics of Malingering Among Arrested and Convicted Male Cases That are Sent For Treatment. Turkish Journal of Psychiatry, 27(4), 235-243.

Balaban Ö.D., Boz G., Şenyaşar K., Yazar M.S., Keyvan A., Eradamlar N. (2015). The Olfactory Reference Syndrome Treated With Escitalopram: A Case Report. Marmara Medical Journal, 28(2), 120, Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5472/MMJcr.2802.11.

Fıstıkçı N, Keyvan A, Cesur A. (2016). Psikiyatrik Hastalıklarda İçgörü Kavramı: Bir Gözden Geçirme. Yeni Symposium 54 (2), 25-29, Atıf Sayısı: 1, DOI: 10.5455/NYS.201604015

Yüksel Ö, Balaban ÖD, Keyvan A, Kök B (2015). VENLAFAKSIN KULLANIMI SONUCU ORTAYA ÇIKAN EKIMOZ, BIR VAKA SUNUMU. TPD 19. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu 6-9 Mayıs, PB2-41

Duran S, Fıstıkcı N, Keyvan A, Bilici M, Çalışkan M (2014). ADHD İn Adult Psychiatric Outpatients: Prevalence And Comorbidity. Türk Psikiyatri Dergisi, 25(2), 84-93. Atıf Sayısı: 10, doi: 10.5080/u7255

Fistikci N, Cantürk G, Saatçioğlu Ö, Gökçe E, Erten E, Keyvan A, Kalkan M (2014). Clinical and Sociodemographic Characteristics of The Hospitalized Psychiatric Patients with Intellectual Disability. International Journal of Developmental Disabilities, 60(4), 243-250., 20473871313826, Doi: 10.1179/204738713X13826193314563

Yosmaoğlu A, Fistikci N, Keyvan A, Hacıoğlu M, Erten E, Saatçioğlu Ö, Kora K (2013). Correlation of Selective Serotonin Re-Uptake Inhibitor Use with Weight Gain and Metabolic Parameters. Anatolian Journal of Psychiatry, 14(1), 245-251., Atıf Sayısı: 6, Doi: 10.5455/apd.36693

Fistikci N, Cantürk G, Saatçioğlu O, Erten E, Keyvan A, Turan N (2014). Executive Functions and Thyroid Volumes in Bipolar Patients on Lithium Treatment. Journal of Psychiatry, 17(6).

Yazgan İÇ, Kuşçu MK, Fistikci N, Keyvan A, Topçuoğlu V (2006). Geriatric Psychiatry Consultations in A Turkish University Hospital. International Psychogeriatrics, 18(02), 327-333., Atıf Sayısı: 9, Doi: 10.1017/S1041610205002991.

Fıstıkçı N, Saatçioğlu Ö, Keyvan A, Topçuoğlu V (2014). Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Dikkat Yanlılığı ve Eğitimi. Nöro Psikiyatri Arsivi, 52 (1), 4, Atıf Sayısı: 1, Doi: 10.4274/npa.y8777.

Özarslan Z., Keyvan A., Fıstıkçı N., Uğurad Z.I., Saygılı S. (2013). Coping Strategies of Depressive Patients with Stress. The 21st European Congress of Psychiatry.

Duran S., Fıstıkçı N., Keyvan A., Bilici M. (2013). Prevalence and Co Morbidity of Adult ADHD in Psychiatric Outpatient Admissions. The 21st European Congress of Psychiatry.

Fıstıkçı N., Algan C., Keyvan A., Yosmaoğlu A., Saatçioğlu Ö., Topçuoğlu V. (2014). Relationship Between Primary Infertility and Attachment Style in Women. 22nd European Congress of Psychiatry.

Fıstıkçı N., Topçuoğlu V., Saatçioğlu Ö., Keyvan A. (2014). Attention Deficit Hyperactivity Symptoms in Patients with Social Phobia and Its Affect on Disability and Quality of Life. 22nd European Congress of Psychiatry. Atıf Sayısı: 4

Cantürk G., Fıstıkçı N., Saatçioğlu Ö., Erten E., Keyvan A., Kalkan M. (2013). Thyroidism in Lithium-Treated Patients with Bipolar Disorder: One Year Follow Up Study.. 4th World Congress of Asian Psychiatry.

Hacıoğlu M., Fıstıkçı N., Keyvan A., Yosmaoğlu A. (2013). The Association among Submissive Behavior, Positive-Negative Symptom Severity and Depressive Symptoms in Inpatient Women with Schizophrenia. 5.World Congress On Women’s Mental Health, Peru.

Yosmaoğlu A., Fıstıkçı N., Hacıoğlu M., Keyvan A., Saatçioğlu Ö., Kora K. (2012). Correlation of Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Use, Weight Gain And Metabolic Parameters. 5th Biennial Conference of The International-Society-for-Bipolar-Disorders.

Fıstıkçı N., Keyvan A., Bez Y., Hacıoğlu A.M., Karabekiroğlu A., Şenyuva G. (2011). Dysfunctional Attitudes Scale And Its Implications On Social Phobia. 7th International Congress Of Cognitive Psychotherapy-“Clinical Science”.

Özarslan Z, Fistikci N, Keyvan A, Uğurad ZI, Saygılı S (2013). Coping Strategies in Depressive Patients. Marmara Medical Journal, 26, 130-135., Doi: 10.5472/MMJ. 2013.02692.2, Atıf Sayısı: 1.

Fıstıkçı N., Saatçioğlu Ö., Erten E., Yılmaz G., Çalcı Ç., Keyvan A. (2013). Huntington Hastalığına Bağlı Psikotik Bozukluk ve Tedaviye Dirençli Obsesif Kompulsif Bozukluk. Marmara Medical Journal, 26,105-107. Doi: 10.5472/MMJ.2013.02753.1.

Hacıoğlu M, Fıstıkcı N, Yosmaoğlu A, Keyvan A, Yıldırım EA (2013). The Association Among Submissive Behavior, Positive-Negative Symptom Severity and Depressive Symptoms in Inpatient Women with Schizophrenia. Yeni Symposium Dergisi, 51(1), 51-57.

Fistikci N, Keyvan A, Erten E, Duran Ş, Sungur M (2014). Cognitive Behavioral Therapy in Social Anxiety Disorder: Current Concepts. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar. Current Approaches in Psychiatry, 7 (3), 229-243. Atıf Sayısı: 2, Doi: 10.5455/cap.20140719110703.

Kuşçu M.K., Topçuoğlu V., Gönentür A.G., Bez Y., Yazgan Ç., Fıstıkçı N., Biçer D.S., Keyvan A. (2004). Bir Eğitim Hastanesinde Asistan Hekimlerin Deliryum Tanısına Yönelik Tutum ve Öncelikleri. Marmara Medical Journal, 17(3), 99-104.

Fıstıkçı N, Gımzal A., Keyvan A., Sungur M.Z. (2004). Sosyal Fobik Kişinin Kendi Bunaltısının Anlaşılmasından Duyduğu Endişenin Analizi; Bir Olgu Sunumu. VIII. Bahar Sempozyumu.

Topçuoğlu V., Gımzal A., Aksoy A., Fıstıkçı N., Keyvan A. (2003). Bir Serebrotendinöz Ksantomatozis Olgusunda Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tourette Sendromu. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Fıstıkçı N., Keyvan A., Kuşçu K. (2004). Hiyerarşi ve Depresyon; Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi 28 Eylül-3 Ekim 2004, Kuşadası-Efes.

Fıstıkçı N., Keyvan A., Algan Ç., Topçuoğlu V. (2004). Parkinson Hastalarında Antipsikotik Seçimi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Algan Ç., Fıstıkçı N, Keyvan A. (2004). Alkol Kötüye Kullanan Bir Hastada Topiramat; Bir Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Fıstıkçı N., Keyvan A., Algan Ç., Gımzal A. (2004). Travmaya Karşı Verilen İki Farklı Yanıt ve Travmaya Yanıtı Etkileyen Faktörler: Olgu Sunumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Yazgan Ç., Fıstıkçı N., Keyvan A. (2005). Klozapin Kullanımı ile Gelişen Ateş: Bir Olgu. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Duran S., Fıstıkçı N., Asena E., Bez Y., Nurmedov S., Karabekiroğlu A., Keyvan A., Algan Ç., Yosmaoğlu A., Topçuoğlu V., Sungur M. (2005). Sosyal Fobi Hastalarında Sosyotropi Otonomi Ölçeği Puanları ve Sosyal Fobi ile İlişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Fıstıkçı N., Asena E., Bez Y., Nurmedov S., Karabekiroğlu A., Keyvan A., Algan Ç., Duran S., Yosmaoğlu A., Topçuoğlu V., Sungur M. (2005). Sosyal Fobi Hastalarında Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) Puanları Ve Sosyal Fobi ile İlişkisi. 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Yazgan Ç., Keyvan A., Fıstıkçı N., Gımzal A. (2003). Vasküler Demanslı Hastada Donepezile Yanıt Veren Görsel ve Taktil Halüsinasyonlar. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi.

Balaban Ö.D., Aydın E., Keyvan A., Yazar M.S., Tuna Ö., Özgüven H.D. Hemodiyaliz Uygulanan Hastalarda Psikiyatrik Komorbidite, Cinsel Disfonksiyon ve Yaşam Kalitesi: Bir Vaka Kontrol Çalışması. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. Atıf sayısı: 6

Cesur E., Fıstıkçı N., Dönmezler F.G., Çarpar E., Erten E., Saatçioğlu İ.Ö., Keyvan A. (2015). Yatarak Tedavi Görmüş Geriatrik Unipolar ve Bipolar Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Turkish Journal of Psychiatry, Volume: 26, Summer, Supplement: 1.

Tez:

Psikiyatri Kliniği Konsültasyon Liyezon Biriminde Değerlendirilen Erişkin Hastalar ile Geriatrik Hastaların Psikiyatrik Tablolarının Karşılaştırılması (2007).
Tez Danışmanı: Mehmet Kemal KUŞÇU

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sunumlar

Ali Keyvan, Nildan Şeker, Ülkü Çakır, Medine Yazıcı Güleç. Psikoanalitik Grup Terapilerinin Temel İlkeleri, Teori ve Pratik Uygulamalarına Genel Bir Bakış. TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri. 25 Kasım 2017 Cumartesi (10:00-15:00)

Ali Keyvan, Nildan ŞEKER. Ülkü ÇAKIR. Grup Psikanalizi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Seminer Programı. 03.05.2017

Ali Keyvan; Genel Hatlarıyla Grup Analizi, Nevzat Uçtum Muhtar; Gruptaki Yıkıcı Güçler, Mutlugül Yahyaoğlu; Grup Analizinde Kapsayan Kapsanan. Arel Üniversitesi Sefa Köy Yerleşkesi Kongre Salonu, 9 Kasım 2018.

Ali Keyvan. The Relationship of Sociotropy and Autonomy to Depression. 7th International Congress of Cognitive Psychotherapy. 2 – 5 haziran 2011.

Ali Keyvan. Travma ve Depresyon. 19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5 – 8 Eylül 2012.

Ali Keyvan., Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Davranışçı Tedavi. Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 3. Ulusal Kongresi. 14 -17 Kasım 2013

Ali Keyvan., Simülasyon Tanı Araçları. 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 12 kasım 2014

Ali Keyvan., Psikopati Ölçeği Neyi Ölçer? 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2015.

Ali Keyvan, Ger MC., Hekimi Yanıltıcı Davranışa Yönelik Psikiyatrik Muayene ve İncelemeler. 51. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2015.